FOX Racing Shox Float X2 Metric Lever Factory Rear Shock